Εργολαβίες

Παράδοση κτιρίων με το κλειδί στο χέρι βάση εργοληπτικής συμφωνίας και συγραφή υποχρεώσεων.