Εκδόσεις αδειών καταστημάτων

Αδειοδότηση καταστημάτων εστίασης, φαρμακείων

Έκδοση όλων  των απαραίτητων εγγράφων για την αδειοδότηση  καταστημάτων εστίασης, φαρμακείων ή άλλου υγειονομικού ενδιαφέροντος